Nadace AGROFERT

Bydlet a žít podle svých představ

Lidé se zdravotním znevýhodněním, respektive lidé s mentálním postižením, mají potřeby a přání jako lidé bez postižení. Chtějí žít, bydlet a pracovat stejně jako jejich vrstevníci.

Možnost začít bydlet podle svých představ nabízí služba podpora samostatného bydlení, kterou poskytujeme jako jediná organizace v okrese Chrudim a Pardubice a jako jediná nestátní, nezisková organizace v celém Pardubickém kraji.

Podporu samostatného bydlení mohou využít dospělí lidé s mentálním postižením, popřípadě s kombinovaným postižením z Pardubického kraje, kteří žijí v rodinách nebo opouští ústavní a pobytová zařízení. 

Velmi důležitá je první fáze spolupráce, v rámci které zjišťujeme představu o bydlení i reálné možnosti zájemců o službu a dále společně intenzivně plánujeme přechod do „vlastního“ bytu,  kdy nájemcem bytu není organizace, ale přímo člověk s postižením. Cílem této etapy je zajistit, aby byly zohledněny přání a představy lidí se znevýhodněním – aby to byli oni, kdo si vyberou lokalitu, ve které chtějí bydlet, a která je pro ně finančně dostupná, tak jak tomu je u většinové společnosti. Snažíme se rovněž zapojit přirozenou podporu z co nejširšího okolí zájemců – jedná se o rodinu a blízké, sousedy, kolegy z práce a další lidi, kteří mohou člověka se znevýhodněním podpořit při rozhodování a vypomoci mu tak, aby byl co nejméně závislý pouze na pomoci sociální služby. 

Po ujasnění představy o bydlení zájemce, vytipování a zapojení lidí z jeho okolí začneme společně vhodné bydlení hledat a pomáháme řešit záležitosti spojené se stěhováním. Výše popsané kroky jsou pro zájemce klíčové, neboť se s podporou učí rozhodovat o svém životě a stanovují se první kroky přechodu z ústavního zařízení či stěhování od rodičů.

Na základě stanovených kritérií Pardubického kraje tuto fázi nemůžeme zahrnout přímo do služby podpora samostatného bydlení – ta dle kritérií začíná až ve chvíli, kdy se člověk se znevýhodněním přestěhoval a bydlí ve „svém“. Bez komplexní podpory zkušeného pracovníka by mnoho lidí s mentálním postižením nemělo možnost najít si bydlení dle svých představ a žít samostatně. Proto hledáme cesty, které nám dovolí poskytovat podporu lidem se znevýhodněním při odchodu z ústavního či pobytového zařízení nebo osamostatnění se od rodičů.

 

Cílem projektu je tedy zajistit dva kvalifikované pracovníky (vzhledem ke dvěma pracovištím organizace), kteří budou mít na starost úvodní fázi a stanou se průvodci lidí s mentálním postižením (případně kombinovaným postižením) na cestě k samostatnému bydlení. Součástí projektu je také vzdělávání, metodické vedení a supervize, které zajistí, aby podpora pro uživatele byla poskytnuta na co nejvyšší profesionální úrovni.

 

Začátek projektu: leden 2017

Konec projektu: prosinec 2017

 

Plánované aktivity

 • zvýšení odbornosti sociálních pracovníků -  tým sociálních pracovníků absolvuje vzdělávací kurz Jak se nedostat za mříže (Proutek, o.s. a LLP Vision, s. r. o.).

Pomoc lidem se znevýhodněním při zapojení do běžné společnosti, a to především v oblasti bydlení, je nemyslitelné bez profesionálního sociálního pracovníka. S jeho kvalitami stojí a padá celá služba. Pro naše uživatele není důležitá speciální technika, speciální podmínky, ale profesionální sociální pracovník. Pracovník, který má možnost získávat proškolení v nových metodách a přístupech, ve své praxi více podpoří uživatele v zapojení do společnosti. Díky kurzu získají pracovníci orientaci v procesu práce s rizikem, včetně uvědomění si své role, dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na míru rizika, omezování práv, tzv. zanedbání dohledu apod.

 • nábor a výběr účastníků – nábor a výběr účastníků bude probíhat prostřednictvím prezentace podpory samostatného bydlení a následných osobních schůzek se zájemci. Při schůzce vysvětlíme principy a cíle podpory samostatného bydlení, a vzájemně se zájemce zhodnotíme, zda aktivity jsou nebo nejsou pro zájemce vhodné. Výsledkem této aktivity bude min. 5 účastníků, se kterými následně začneme spolupracovat v rámci první fáze přechodu do vlastního bydlení.
 • Realizace úvodní fáze podpory (individuální poradenství) – aktivita probíhá formou osobní schůzky v rozsahu cca 1 hodiny 1 – 2 týdně pro každého účastníka.
 • Zjištění přání a dovednosti k samostatnému bydlení – práce pomocí technik zaměřených na člověka (ang. Person centered planning)
 • Zjištění finančních možnosti na bydlení
 • Pomoc při vyhledání nejvhodnějšího bydlení
 • Pomoc při vyjednávání s úřady, nebo při podpisu nájemní smlouvy a podobně.
 • Budování kruhů podpory – tvoření přirozené sítě lidí, kolem člověka se znevýhodněním, kteří mu mohou být podporou při jednotlivých krocích osamostatňování

Aktivita rovněž zahrnuje:

 • Přípravu na schůzky
 • Podpis dohody o spolupráci
 • Hodnocení dovedností potřebných pro osamostatňování se v bydlení – péče o sebe, o byt a věci s tím spojené
 • Sestavování individuálních plánů
 • Trénink dovedností – např. hospodaření s penězi, nácvik telefonování, práce s PC, time managment apod.
 • Metodické a supervizní vedení – účast na metodickém a supervizím vedení s cílem posílení sociálních pracovníků pro přímou práci s uživateli.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit dva kvalifikované pracovníky (2x 0,3 úvazku), kteří se stanou průvodci lidem se znevýhodněním na cestě k samostatnému bydlení a pomohou jim vytvořit si představu o svém bydlení, učinit kroky k získání (koupě, pronájem) pokoje, bytu, či domu, ve kterém budou moci žít život podle svých představ, stejně jako jejich vrstevníci- s využitím podpory dle míry a individuálních potřeb uživatele.

 

Celkový rozpočet projektu: 267 641,- Kč

Příspěvek Nadace AGROFERT: 267 641,- Kč

 

Potřebujete více informací?

Jsme na telefonu 469 621 599, 777 922 139
nebo pište na chrudim@rytmusvychod.cz

Nahoru Zpět